Heeft het RWONL nog een toekomst? Een nieuw dagelijks bestuur maakt de doorstart (UPDATE)

Het feit dat zowat het ganse dagelijks bestuur met pensioen ging/gaat, heeft er voor gezorgd dat wij eventjes een pauze hebben moeten inlassen.
Omdat er toch regelmatig nog gevraagd wordt hoe het verder moet met het overleg en er af en toe zelfs onderwerpen worden aangebracht, hebben wij besloten dat wij misschien toch een doorstart moeten maken. De “gepensioneerden” zouden dit nog een tijd kunnen ondersteunen tot er weer een nieuw dagelijks bestuur aan de kar kan trekken.
In een korte vragenlijst die aan een aantal medewerkers van de participerende organisaties werd gemaild, werd de nood aan dergelijk overleg bevraagd. Er werd zowel gepeild naar de nood van de afzonderlijke deelnemers als naar die van hun organisatie. Ook probeerden wij zicht te krijgen op de eventuele graad van participatie: deelnemen aan de vergaderingen, lid zijn van een werkgroep, lid zijn van het dagelijks bestuur of helemaal niet meer deelnemen.

Op dinsdag 21 mei was er van 13:30 tot 16:00 een RWONL in Provinciaal Domein Dommelhof in (Neer)Pelt. Hier werd er in een actieve discussie met de aanwezigen gezocht naar wat de toekomst van het RWONL kan zijn.
Zowel uit de korte online bevraging als uit de bespreking tijdens het overleg blijkt de nood om het Regionaal Welzijnsoverleg Noord-Limburg verder te zetten. Ook de werkgevers vinden het voortbestaan volgens de bevraagden erg zinvol. De overheid stimuleert eveneens de verschillende sectoren om meer intersectoraal en in de breedte te werken.
Er werd beslist de oorspronkelijke doelstellingen ontmoeting, vorming, netwerking, sociale kaart maar zeker ook samen nieuwe initiatieven nemen, projecten opstarten en signalering van noden in de regio nog beter aan bod te laten komen. 
Om de doorstart zo goed mogelijk op te volgen werd er een dagelijks bestuur samengesteld met Guido Berx (directeur Rechtsreeks toegankelijke jeugdhulp P. Simenon), Hanne Claessens (CKG), Liesbeth Nieuwets (beleidsmedewerker Welzijnsregio Noord-Limburg), Erna Vaesen (Familiehulp) en Leon Houben (voorzitter).
Een eerste DB is gepland voor begin november, zodat een volgende Welzijnsoverleg ergens begin 2020 kan plaats hebben.
Thema’s kunnen via de website gesuggereerd worden of rechtsreeks via info@welzijnsoverleg.be.

publicatiedatum
wo, 01/01/2020 - 12:00
publicatiestop
voorpagina einde