RWONL 14 maart 2017

In dit RWONL worden vooral de nieuwe samenwerkingsprojecten van de lokale besturen voorgesteld, met name het Actieplan Integratie en het project 'Versterking participatie en sociale activering'.

 

Versterking participatie en sociale activering, VIPSA, door Koen Derickx en Marcel Schillebeeks van Arktos.

Met het inzetten van SALK middelen heeft de provincie de middelen om de participatie en sociale activering die het OCMW normalerwijze ontvangt van POD-MI verdubbeld  gedurende een drietal jaren.

De diensthoofden van de Noord-Limburgse OCMW's benutten hun platform Welzijnsregio om samen te brainstormen over de besteding van de PSA middelen. Uit deze analyse kwamen twee uitdagingen naar voor: deze middelen meer planmatig en structureel inzetten om zo de meest kwetsbaren te bereiken.

Met extra middelen van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding werd Arktos ingeschakeld om met deelname vanuit verenigingen, organisaties en doelgroep een lange termijn visie op participatie en activering op te maken, aangevuld met lokale en regionale acties.

Arktos medewerkers Marcel Schillebeeks en Koen Derickx kwamen hun aanpak toelichten op het welzijnsoverleg, gaven bondig een stand van zaken met de prioriteiten in de verschillende gemeenten en deden vooral een oproep om vanuit de verschillende organisaties aan dit Noord-Limburgs experiment mee te werken.

ARKTOS probeert vooral moeilijk bereikbare jongeren te ontmoeten.Ze gaan ernaar toe. Er wordt gewerkt met maatschappelijk kwetsbaren.Men probeert in samenwerking met gemeenten allerlei instanties, scholen, sportclubs, jeugdbeweging in te schakelen om deze kwetsbaren op te sporen en hen te begeleiden in groepen.Ook leerkrachten worden getraind.

 

Situering VIPSA:

Waar?

9 OCMW’s binnen Welzijnsregio Noord-Limburg.ARKTOS is hier vooral projectbegeleider.

Wie?

Samenwerking met straathoekwerker, scholen, sportclubs, verenigingen...

Waarom? Participatie en sociale activering van kinderen en jongeren versterken.  Dit is niet zo evident.  Een belangrijk item is om deze onbekende doelgroep te bereiken.  Zij die geen aansluiting vinden bij sportclub of andere vereniging.

Een beleid uitzetten om drempels weg te werken.Samen met de welzijnsregio wil men deze doelstellingen bereiken.

Hoe?  Tijdens een 4-tal samenkomsten wordt een actieplan uitgewerkt.
Stand van zaken? Ondertussen is men in elke gemeente gestart.  Op de meeste plaatsen zijn nog een 2-tal netwerktafels nodig om tot een actieplan te komen.  Ook worden weldra studenten van Thomas More in Geel ingeschakeld.  Het aanbod voor kwetsbaren is enorm maar hoe kan men deze kinderen bereiken? Hieraan wordt samen met gemeenten gewerkt.

 

Prioriteiten en aandachtspunten in de Noord-Limburgse gemeenten:

Aanbod moet makkelijk toegankelijk zijn.  Beschikbaarheid sociale kaart zou pluspunt zijn.
Hoe kinderen uit kansarme gezinnen bereiken en doorverwijzen? Folders werken niet, wel outreachend werken.
Ondersteunen van jeugdwerkers door coaching rond thema “maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren”.
Drempels verlagen, makkelijk aanspreekpunt, bewustmaking
Privacy, aanreiken kapstokken.

 

Gemeenschappelijke tendensen:

Focus ligt op het wegwerken van de drempels voor kinderen/jongeren en ouders, organisaties mbt het werken met maatschappelijk kwetsbaren...

Maatschappelijk kwetsbaar is de persoon of de bevolkingsgroep die in zijn contacten met de maatschappelijke instellingen vooral en steeds opnieuw met de negatieve aspecten wordt geconfronteerd en minder profiteert van het positieve aanbod. Dit bemoeilijkt het aangaan van een positieve relatie.

Er zijn heel véél mogelijkheden voor financiële tussenkomsten maar deze zijn niet altijd bekend.

 

Regionale aanpak Integratie nieuwkomers’. Toelichting door Goele Kerkhof, integratiemedewerker bij Welzijnsregio Noord-Limburg

Naar aanleiding van de vluchtelingenproblematiek het voorbije jaar hebben de Noord-Limburgse  gemeenten een extra-toelage ontvangen van Vlaams Minister Homans, bevoegd voor Integratie.

Met deze middelen moeten de gemeenten twee doelstellingen nastreven. Vooreerst instaan voor de coördinatie van de integratie-initiatieven in hun gemeente en verder het bestaande aanbod van integratie-activiteiten verhogen.

Voor de eerste opdracht besloten de 9 Noord-Limburgse gemeenten samen te werken en een gezamenlijke coördinator aan te werven binnen Welzijnsregio. Begin oktober 2016 kwam Goele Kerkhof in dienst.

Een dynamische overleggroep vanuit de 9 gemeenten en de deelnemende partners houdt hen wakker met veel vragen, maar ook met veel suggesties en uitwisseling van goede praktijken.

 

Regionaal Actieplan

In afstemming met deze overleggroep werd een beleidsplan opgemaakt dat op 31 januari werd voorgesteld. Bedoeling is om met dit plan de volgende twee jaren op een gestructureerde wijze aan integratie te werken in de regio Noord-Limburg.

De focus ligt op duurzame acties waardoor het bestaande aanbod wordt versterkt. Het plan zet in op vier thema's: Taal, Wonen, Werken en Diversiteit.

Het omvat deels regionale acties waar onder leiding van de coördinator regionaal op wordt ingezet. Daarnaast zijn er lokale acties die worden gebracht als suggesties waaruit de gemeenten hun keuze kunnen maken.

 

Taal

Er wordt vooral gefocust op de gesproken taal.

Op vlak van taal wordt aanvullend gewerkt op de taalopleidingen vanuit onderwijs en vorming. Met het integratieproject wordt vooral ingezet op het aanbieden van extra oefenkansen.

Zo komt er in elke gemeente een groep vriend-en-taal. Naast de bestaande groep in Lommel is eind 2016 reeds een bijkomende groep in Overpelt opgestart. Vriend-en-taal is een conversatiegroep Nederlands voor alle anderstaligen waar vooral de spreekvaardigheid wordt geoefend.

Andere oefenkansen die worden gecreëerd zijn een laagdrempelige theatervoorstelling, Taalgarage waarvoor het materiaal in de bibliotheek ligt, zomerkampen en andere initiatieven voor kinderen zoals Kabas van de Opvoedingswinkel, huistaakbegeleiding, Kind en Taal en Boek op Bezoek van de bibliotheken.

Wonen

Binnen het thema Wonen wordt de focus gelegd op het vinden van een woning, het voorbereiden op zelfstandig wonen en de woonbegeleiding.

Hiervoor wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij het bestaande aanbod van de gemeentelijke woondiensten, het Sociaal Verhuurkantoor en bij de woonbegeleiding van o.a. het CAW.

Extra aandacht zal uitgaan naar de woontraining met o.a. het uitwerken van een woonbrochure als visueel hulpmiddel. Ook de Lokale Opvanginitiatieven van de OCMW's worden ingeschakeld en hiervoor wordt een regionaal overleg opgestart, vooral met het oog op praktische ervaringsuitwisseling tussen de LOI's.

Werk

Inzake tewerkstelling is het vooral de VDAB die partner is in het toeleiden naar duurzame tewerkstelling. Aansluitend biedt VDAB ondersteuning op de werkvloer met werkplekleren, Nederlands op de werkvloer en jobcoaching. Ook het sensibiliseren van werkgevers neemt VDAB op met lokale besturen, bedrijven en hun organisaties.

De OCMW's en hun dienst Tewerkstelling en Opleiding heeft dan weer als opdracht om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen voor de zwakkere profielen. Hier is de instap 'Taal' met taalopleiding en oefenkansen dan weer heel belangrijk. Er wordt een voortraject ingericht voor anderstaligen en dit samen met Welzijnsregio en Basiseducatie.

Diversiteit

Met de drie vorige thema's is het de bedoeling om de nieuwkomer te ondersteunen bij zijn integratie. Met het thema diversiteit komt de lokale samenleving kleurrijker uit de hoek.

In dit onderdeel van het actieplan wordt onder meer gewerkt aan een onthaalbrochure als visueel hulpmiddel.

Medewerkers van onze lokale besturen krijgen bijkomende vorming rond communicatie met 'duidelijk geschreven taal' en met 'gedrags- en communicatiestijl'.

Aanvullend wordt beroep gedaan op vrijwilligers. Niet tevergeefs zoals al bleek in de periode van de vluchtelingencrisis met het betoonde engagement in de Opvanginitiatieven van Overpelt, Hechtel-Eksel en Lommel. Vriend-en-taal draait volledig op vrijwilligers die veelal in deze periode werden gerekruteerd. Deze vrijwilligers-inzet wordt vanuit het integratieproject omkaderd en ondersteund, o.a. met een vormingsaanbod en met een initiatief als buddy-werking vanuit het CAW.

Onze lokale besturen zullen extra aandacht opbrengen voor de positieve beeldvorming rond migratie, nieuwkomers en multiculturaliteit in infomomenten, infobladen en diverse lokale evenementen.

 

Mobiele vluchtelingenteam jongeren (CGG), door Wim Beets.

Wim is kinderpsycholoog verbonden aan CGG/LITP Overpelt.

Het mobiele Vluchtelingenteam is een samenwerkingsverband tussen CGG/LITP, VGGZ, DAGG en Solentra. Het team bestaat uit één kinderpsychiater, drie psychologen en één maatschappelijk assistente.

Doelgroep:

Al dan niet erkende minderjarige vluchtelingen of niet begeleide minderjarige vluchtelingen met psychische moeilijkheden, zoals trauma, depressie en gedragsmoeilijkheden. De vluchtelingen mogen niet gehuisvest zijn binnen de federale opvangcentra en moeten woonachtig zijn in de provincie Limburg. In tweede instantie kunnen ook jongvolwassen vluchtelingen terecht.

 

Werkvormen:

Vorming geven aan diensten die aan de slag gaan met minderjarige vluchtelingen, zoals CLB, school, OCMW, psychiatrie, opvangcentra, kind en gezin, voogden, CAW, enzovoort. Vaak voorkomende thema’s zijn het herkennen van psychische moeilijkheden zoals trauma, het maken van aangepaste doorverwijzingen en cultuursensitief werken. Voor vragen naar vorming mogen diensten steeds contact opnemen.
Telefonisch consult of intervisie: het casusgebonden ondersteunen van diensten in hun werking met de doelgroep. De insteek is de geestelijke gezondheid van de jongere in kwestie.
Het opstarten van begeleidingen of actief participeren aan lopende trajecten, met inbedding in het ruimere maatschappelijke netwerk en hulpverleningsnetwerk. Gesprekken in de vorm van probleemverkenning, individuele therapie, ouderbegeleiding, kinderpsychiatrische opvolging en groepstherapie kunnen plaatsvinden op verschillende locaties binnen de Limburgse provincie. Aanmeldingen van kinderen en jongeren gebeuren best telefonisch door de verwijzer.

Aan de begeleiding vanuit het CGG hangt geen financiële kost vast voor organisaties en gezinnen. Er wordt gewerkt met tolken. Begeleiding op verplaatsing is mogelijk.

 

VRAGEN

 

Hoe komen jullie aan aparte expertise?

Deels uit eigen ervaring en door bijscholing. Er is ook een samenwerking met Solentra. Solentra staat voor ‘Solidariteit en Trauma’.

 

Zijn er wachtlijsten en hoeveel dossiers hebben jullie al behandeld. ?

Dienst bestaat sinds maart 2016 en vanuit het CGG zijn er een 45-tal dossiers behandeld, enkel erkende vluchtelingen.

Telefonische aanmelding en daarna een intakegesprek.

Middelen komen van kabinet Vandeurzen.

 

 

Verslag: Diane Gielen

Datum
di, 14/03/2017 - 13:30