RWONL 17 november 2015

Verslag Algemene Vergadering  RWONL 17 november 2015

Palethe Overpelt

 

 

1. Verslag vorige vergadering dd 23 juni 2015

 

Punten worden overlopen :

 • OCMW-werking, presentatie door Sarah Janssen, hoofd sociale dienst OCMW Neerpelt en samenwerking van NL OCMW’s binnen Welzijnsregio Noord-Limburg
 • Netwerk Reling , Huidige stand van zaken door David Dol, netwerkcoördinator.

Het verslag werd overlopen, geen opmerkingen.

 

2. Varia

Uitzonderlijk worden de varia in het begin van de vergadering behandeld met als enige punt een oproep aan de leden om tips te geven omtrent goede sprekers voor de studiedag van het RWONL in april 2016.

Op dinsdag 12 april 2016 organiseren wij vanuit het Regionaal Welzijnsoverleg Noord-Limburg (RWONL) onze 3-jaarlijkse studiedag in het Provinciaal Domein Dommelhof te Neerpelt. De veranderingen in het zorglandschap en vooral zelfzorg, vormen het thema van deze studiedag. Tevens willen we initiatieven voorstellen waar samenwerking tussen verschillende zorg-en hulpverleners goed werkt.

De voormiddag zal verder aangevuld worden met een tweetal sprekers.   In de namiddag staan workshops rond zelfzorg voor hulpverleners op het programma.

Vandaar onze OPROEP naar de leden van het RWONL om ons tips, namen te bezorgen uit hun werkkring,.. van sprekers die hierrond, zelfzorg, een workshop kunnen verzorgen.  Ook stress en burn-out kunnen aan bod komen.

3. Dringende Sociale Interventie, DSI, door Joëlla Meelberghs, Rode Kruis-Vlaanderen . (presentatie)

Mensen die getroffen zijn door een schokkende gebeurtenis hebben vaak nood aan psychosociale opvang. De dienst DSI (Dringende Sociale Interventie) van het Rode Kruis zorgt onder andere voor psychosociale begeleiding na een ramp of een schokkende gebeurtenis.

Zodra het medisch interventieplan afgekondigd wordt, wordt het Rode Kruis automatisch verwittigd en worden zij actief op psycho sociaal gebied.

De coördinatie gebeurt door de Federale Gezondheidsinspecteur, tevens directie van Rode Kruis.

 

In 1976 was er de overstroming in Ruisbroek. Bij deze ramp was er een zeer lange DSI interventie nodig. Dit bracht een ommekeer terecht in de werking van het Rode Kruis bij rampen en zorgde voor een keerpunt in de hulpverlening.Door een gebrekkige coördinatie, ramptoeristen en frustraties ontstond de behoefte aan meer evaluatie bij rampen.

De ondersteuning is enkel Psychosociaal en heeft 3 kerntaken : Onthaal, Informatie en Begeleiding.

DSI werkt metvrijwilligers : 2 deelgroepen

 • Psychosociale vrijwilligers (socia’s): vrijwilligers die beroepsmatig ook actief zijn in de psychosociale sector of een soortgelijke opleiding genoten hebben
 • Administratieve vrijwilligers (behandelaars): vrijwilligers vanuit een brede achtergrond met zin om accuraat administratief werk te verrichten ter ondersteuning van de rampenhulpverlening

 

DSI is er voor alle betrokkenen

DSI staat voor Dringende Sociale Interventie. Dit is een dienst voor sociale hulp die optreedt bij rampen en zich vooral richt op wonden die je niet kunt zien. DSI heeft oog voor alle betrokkenen van een ramp, dus naast gewonden zorgen ze ook voor de niet-gewonde slachtoffers, familieleden en verwanten, …..  Ook bij deze groep moet stilgestaan worden.

DSI-vrijwilligers zorgen voor het onthaal en de begeleiding van de slachtoffers. Ook het verzamelen, verwerken en verspreiden van de informatie over de identiteit en de locatie van slachtoffers behoort tot hun taak. DSI biedt ook psychosociale hulp op vraag van organisaties na een ongeval of een andere schokkende gebeurtenis (overval, zelfmoord, …)

 

Onthaal : Veiligheid en registratie

 

Alle slachtoffers worden zo snel mogelijk weggebracht van het rampterrein. De evacuatie uit de gevarenzone gebeurt door de brandweer en de civiele bescherming. De niet-gewonde slachtoffers worden samengebracht in een onthaalcentrum en worden opgevangen door DSI. De vrijwilligers registreren de identiteit en staan in voor een eerste begeleiding, aanbieden van koffie of deken,..

DSI-vrijwilligers zoeken ook antwoorden op praktische vragen: wat moet ik beginnen zonder officiële papieren, wie bezorgt me verzorgingsmateriaal voor mijn baby, welke stappen moet ik als slachtoffer zetten, … Als een slachtoffer bijvoorbeeld niet naar huis kan en er geen andere oplossing is, dan wordt er een tijdelijk verblijf geregeld. Verstrekken van informatie is belangrijk.

Informatie : Informatie verzamelen, verwerken en verspreiden

Naast de registratie in de onthaalcentra stuurt het Rode Kruis vrijwilligers naar de ziekenhuizen. De identiteitsgegevens van alle slachtoffers en de plaats waar ze zich bevinden, worden door DSI-vrijwilligers verzameld. In een centrale verwerkingseenheid worden alle gegevens verwerkt tot lijsten. Op basis van deze lijsten informeren zij bezorgde medeslachtoffers, vrienden en familie over de plaats waar het slachtoffer zich bevindt.

Het is belangrijk dat alle informatie die toekomt correct MOET zijn.

 

Begeleiding : Specifieke psychologische en praktische ondersteuning

DSI biedt zelf specifieke psychologische ondersteuning in de acute fase van de hulpverlening. Rampen hebben op sommige slachtoffers immers een sterkere impact dan op anderen. Indien nodig wordt geïndividualiseerde crisisbegeleiding voorzien.

Daarnaast vragen we hulp van deskundigen die de slachtoffers verder kunnen begeleiden: een verzekeringsspecialist, een advocaat, een ambtenaar van de bevoegde diensten, ….

Ook na de ramp is hulp vaak nodig

In principe wordt een DSI-actie afgesloten op het moment dat andere instanties de hulpverlening kunnen overnemen. Men laat slachtoffers van een ramp na de acute fase echter niet aan hun lot over.

DSI maakt deel uit van het PSIP, het nationaal Psychosociaal Interventieplan. Het PSIP regelt de gecoördineerde overdracht van de acute psychosociale hulpverlening naar de nazorg: OCMW, Centra voor Hulp aan Slachtoffers, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, de huisarts, …. Via een informatievergadering vernemen slachtoffers meer over verzekeringskwesties, procedures…

VRAGEN

Bestaat de hulpverlening enkel uit vrijwilligers ?

Eerst worden beroepskrachten ingeschakeld, daarna worden vrijwilligers opgeroepen.

Wat zijn kleine incidenten ?

 • Bij vb. een voetbalmatch is het de taak van het Rode Kruis om de familie van de spelers te verwittigen.
 • Begeleiding van leiding bij vb. CM of chiro jeugdkampen als er indringers zijn, grensoverschrijdend gedrag.

Soms nodig bij een kleine groep betrokkenen.

 

Hoe worden vrijwilligers opgeroepen ?

“De vrijwilligers van DSI worden opgeroepen via een automatisch telefonisch systeem dat door de 105 dispatching van het Rode Kruis in werking wordt gesteld. De vrijwilligers komen naar een verzamelpunt waar een coördinator van DSI informatie over de ramp geeft. Wanneer bijvoorbeeld een telefooncentrale wordt bemand, zoals bij de treinramp in Buizingen in 2010, kan het er de eerste uren zeer hectisch aan toe gaan.

Wie ondersteunt de vrijwilligers ?

Professionele Begeleiding gebeurt vanuit andere provincies. Rode Kruis doet zelf ook veel voor hun vrijwilligers.

Briefing is ook zeer belangrijk, evenals een open gesprek met betrokkenen,  met hulpverleners, feiten op een rij zetten.  Hieruit wordt geleerd.

 

4. Positieve Herkadering  vzw Jongerenwerking pieter Simenon :  door Eline Nuyts, Anske Paeshuyse en Bjorn Evens.

Het project Positieve Herkadering is ontstaan als reactie op de lange wachtlijsten van gemiddeld 2 jaar en bestaat uit een 5-daagse vorming.

Meerdere organisaties bieden PH aan.  Het bestaat uit een kortdurende interventie (4 maanden). Belangrijk is dat er naar de KERN van het probleem gegaan wordt.

PH is er steeds alvorens doorverwijzing naar andere diensten. Dus als PH niet werkt komt er een aanmelding voor langdurige hulp.  De aanmelder blijft betrokken. Dit kan zijn CLB, CKG, DAGG,..

Het gaat dus om een samenwerkingsverband.

Visie en missie

PH zet de jongere en de context centraal.

 

PH richt zich op wat de betrokkenen met elkaar verbindt. Verbondenheid is het uitgangspunt maar ook de doelstelling. Cruciaal is dat we onmiddellijk inspelen op de vraag.

 

PH houdt een emancipatorisch proces in waarbij de kracht van mensen aangesproken wordt. Iedereen krijgt de verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen tot positieve verandering.

 

PH is een gestructureerd proces waarbij betrokkenen op zoek gaan naar de kern van hun vraag. De procesbegeleiding creëert een veilig klimaat waarin de betrokkenen elkaar beluisteren. Mensen (opnieuw) naar elkaar laten luisteren is de bron tot herstel van de communicatie.

 

PH houdt een vormings- en een veranderingsproces in. Mensen worden opnieuw in verbinding gebracht door het bijbrengen van de basisregels van communicatie. De verandering start in het hart van elke betrokkene.

 

Methodiek

*tussenkomst in situaties die nieuw aangemeld worden (OCJ, CLB, CAW CGG,…)

*tussenkomst is kortdurend (tussen de 5 dagen en 4 maanden)

*eerste stap = het individueel beluisteren van alle betrokkenen naar de kern van de vraag (assessment)

*daarna overleg waarbij alle betrokkenen hun zeg kunnen doen. Samen maken ze afspraken die het samenleven mogelijk maken (overlegtafel)

*procesbegeleider maakt afspraken omtrent de opvolging (monitoring)

*PH wordt afgerond met toestemming van alle betrokkenen en de verwijzer.

 

Concreet

 1. Aanmelding situatie bij OCJ, CLB, CAW, CGG,…
 2. Voorstel PH door consulent aan betrokkenen
 3. Bij akkoord betrokkenen: doorverwijzing naar PH
 4. Opstart PH
  1. *assesment
  2. *overlegtafel
  3. *monitoring
 5. Afronding PH:
  1. *zonder vervolghulp
  2. *met beperkte opvolging door vrijwilligers
  3. *met doorverwijzing naar Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
  4. *met beperkte opvolging door OCJ
  5. *met vervolghulp in de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (zeer uitz.).

Vragen

 

 • Wachtlijst ? Geen wachtlijst, eigen visie wordt niet tegengesproken
 • Welke regio ? : Noord- en West-Limburg
 • Krijgt aanmelder teruggekoppeld ? Soms is het gezin maar éénmaal gezien, men werkt vanuit een buikgevoel. De aanmelder moet een goed beeld hebben van gezin.  Er mogen geen tegenindicaties zijn.  Heroriëntering nodig.  De gesprekken lopen gedurende 4 maanden aan huis.
 • Lukt het ook bij héél zwakke gezinnen ? Vaak is de zwakke communicatie probleem maar deze mensen zijn vaak eerlijk.  Er wordt gezocht naar manieren om toch de problemen bespreekbaar te maken.

 

Jongerenwerking is op zoek naar partners aanmelders en ook de vorming blijft belangrijk.

Voorbeelden van aanmeldingsvragen ?

 • Gezin wacht al een tijdje op hulpverlening bij bv. een hechtingsstoornis. DAGG kan gezin aanmelden.
 • Iemand uit CLB maakt zicht zorgen over spijbelgedrag van leerling. Moeilijke communicatie met ouders.
 • CLB meldt agressieve leerling, gedragsondersteuning.
 • Hoe kan men mensen terug dichter bij elkaar brengen, kracht geven.

5. Voorstelling inloopcentrum compagnie & co, door Marleen Vriens, CAW Lommel (presentatie)

     Het inloopcentrum CAW is een laagdrempelig ontmoetingscentrum waar iedereen welkom is en dat vooral gericht is naar mensen met een maatschappelijke kwetsbaarheid vaak met financiële moeilijkheden. 

Doorverwijzing naar centrum gebeurt informeel.

Meestal mensen met complexe verhalen en een beperkt sociaal netwerk kunnen er terecht.  Men gaat ervan uit dat elke mens nood heeft aan een basis, verbondenheid maar dit is niet altijd zo evident.

Belangrijk is de wisselwerking tussen personen zoals bezoekers, vrijwilligers (30-tal), ondersteuners.  Gelijkwaardigheid bij een koffie, ergens bij horen.

Concreet wordt gewerkt in gezellige ontmoetingsruimte.  Er is een activiteitenkalender met activiteiten-aanbod en mensen met een sociaal statuut kunnen gebruik maken van broodverkoop, wasmachine, …

Uitdaging blijft om meer mensen te kunnen bereiken, betere samenwerking met andere diensten.

 

Verslag : Diane Gielen

Datum
di, 17/11/2015 - 14:00