RWONL 26 september 2017

Verslag Algemene Vergadering  RWONL 26 september 2017 - Dommelhof Neerpelt

 

Verslag vorige vergadering

Verslag vorige vergadering 14 maart 2017 wordt goedgekeurd.

 

 

Perinataal Netwerk kwetsbare zwangere, door Lien Hermans,  Diensthoofd Materniteit MZNL Overpelt

 

Thema wordt ingeleid door Ann Van Dorpe, schepen van jeugd en welzijn Overpelt.Temeer omdat het perinataal netwerk voor de kwetsbare zwangere opgestart is in samenwerking met het Huis van het Kind.

 

Visie:

Het perinataal netwerk kwetsbare zwangere werd opgericht om een multidisciplinaire aanpak van de zwangerschap bij de kwetsbare zwangere mogelijk te maken. Er wordt door het aanduiden van een coördinator een gestroomlijnde opvolging van de zwangerschap mogelijk gemaakt.

 

Situering door Lien Hermans

In de huidige praktijk ervaren de diensten en hulpverleners die betrokken zijn in dit project dat zwangere vrouwen in het ziekenhuis bevallen zonder dat geweten is dat ze kwetsbaar zijn.We ervaren dat zwangere vrouwen bevallen zonder enige ondersteuning of opvolging tijdens hun zwangerschap.

De ondersteuning die we in deze gezinnen willen installeren, moet dan nog op gang komen na de bevalling; vertrouwensbanden moeten nog opgebouwd worden,…We stoten op wachtlijsten, administratie die reeds in orde moest zijn etc.

 

Uit deze ervaringen voelen we een grote nood aan een proactief beleid en een proactieve aanpak rond zwangerschap en geboorte.De periode van de zwangerschap en de eerste levensjaren zijn immers bepalend voor de latere gezondheid van het kind.Elk kind en elke (toekomstige) ouder moet kunnen rekenen op medische preventieve zorg, psychosociale begeleiding en ondersteuning.Zo kunnen we de start van het kind positief beïnvloeden.

Maar onze realiteit toont aan dat ook hier gezondheidsongelijkheid reeds begint voor de geboorte.Lokaal worden er al jaren prenatale cursussen, infosessies en postnatale begeleiding in het ziekenhuis en de thuissituatie georganiseerd.De belangstelling hiervoor is groot maar de doelgroepen die deze begeleiding het meest nodig hebben, bereiken we moeilijk.

Het is belangrijk dat ook deze aanstaande ouders toegang hebben tot informatie, en ruimte krijgen voor vragen en ondersteuning.

 

Voor de doelgroep van kwetsbare zwangere willen we drempelverlagend werken door een individuele benadering en een begeleiding op maat.We willen tijdig de nodige stappen zetten om het gezin te ondersteunen en kort op de bal te spelen.

Op een aansluitende manier aan de slag gaan met deze groep van toekomstige ouders en de specifieke noden die zij hebben, vraagt samenwerking met andere partners en hulpverleners en een gecoördineerde opvolging en ondersteuning van gezinnen.

 

Aanpak

Om ook deze ouders te bereiken gaan we een perinataal zorgtraject installeren voor iedere zwangere, van het eerste consult bij de arts tot de postnatale opvolging.Hierbij willen we drempelverlagend werken en gezinsondersteunend aan de slag gaan.Dit doen we door de zorg aan te bieden aan ouders, continuïteit te verzekeren en in te zetten op een goede samenwerking. Gezinsondersteuners kunnen ingeschakeld worden in het gezin.

We bieden gevarieerde hulp aan: persoonlijke begeleiding, ondersteuning van sociale diensten, gezinsondersteunende hulpverlening, medische hulpverlening.We trachten de meest dringende noden van het gezin op te vangen (huisvesting, financiën, administratie, babyuitzet, gerichte info, uitbouwen van een netwerk …) waarbij een goede start voor het nieuwe kind steeds centraal staat.

 

Deze manier van werken vraagt een multidisciplinaire aanpak, maar ook continuïteit en afstemming zijn cruciaal.Hiervoor gaan we een samenwerking aan met verschillende partners; een netwerk wordt opgezet.

Voor het goede verloop is coördinatie nodig en een centraal contact waar partners terecht kunnen.

Een evaluatie van de werking is noodzakelijk om als netwerk verder te groeien.

Doelgroep:

Elke moeder die ondersteuning of zorg nodig heeft.  De ondersteuning kan steeds op vraag ingezet worden.

We denken hierbij zeker aan moeders of gezinnen met:

 • Een onzeker verblijfsstatuut
 • Mensen zonder papieren
 • Kansarmen
 • Verslavingsproblematiek
 • Tienerzwangerschappen
 • Een begeleiding voor een psychische of psychiatrische problematiek, of nood aan begeleiding
 • Een traumatische ervaring (verkrachting, partnergeweld, mishandeling, …)
 • Ongewenst of ongepland zwanger
 • Relatieproblemen
 • Zonder netwerk, beperkt netwerk
 • Begeleid wonen

 

 

Ondertussen is er in dit regionale projecteen heel traject afgelegd met partners van Kind en gezin, Mariaziekenhuis Noord-Limburg en werd binnen het perinataal netwerk een stuurgroep opgericht.

In dit project is samenwerking met 1ste lijn, huisartsen belangrijk.Ook zorgoverleg en Lokaal cliëntoverleg zijn nuttig en worden ook toegepast.

 

Lien Hermans legt aan de hand van casussen uit hoe het netwerk werkt.

 

 

 1.  

 

 • Als er een aanmelding komt, wordt er dan aan huis gegaan ?

Nee, Kind & gezin neemt eerst contact.Zij nemen de belangrijkste beslissingen.

Netwerk wil laagdrempelig werken, er worden ook geen folders uitgedeeld.

 

 • Wordt er over zwangerschapsonderbreking gesproken ?

Dan wordt er doorverwezen naar Hasselt maar onderwerp mag zeker geen taboe zijn .

 

Preventieve woonbegeleiding op de private huurmarkt, door Jan Gilissen, Clustercoördinator Wonen & thuisloosheid, CAW Limburg en

 

 •  

Wanneer er problemen zijn met een woonsituatie kan een OCMW, sociale huisvestingsmaatschappij of andere verwijzer dit probleem signaleren bij een CAW.

Het gaat vaak om wooncultuurproblemen, overlast,…

Doelgroep

Huurders op de private huurmarkt die, op basis van een woonprobleem, het risico lopen op een uithuiszetting nu of in de toekomst.  Er dienst sprake te zijn van een woonprobleem, vb vervuiling, verwaarlozing, slecht onderhoud, stapelwoede.  We richten ons bij uitstek tot de meest kwetsbare huurders op de private huisvestingsmarkt.

 

Methodisch kader

Preventieve woonbegeleiding werkt met het driehoeksmodel. Naast de huurder en de hulpverlener is er een betrokken derde partij.  Deze is in eerste instantie de toeleider (OCMW, vredegerecht,…)

 

Wat stellen we centraal ?

Er wordt steeds met de cliënt gekeken hoe probleemoplossend kan gewerkt worden.  Hierbij vertrekt de begeleiding vanuit de krachten van de cliënt en/of zijn netwerk.

Op regelmatige tijdstippen zal er een terugkoppeling zijn naar de toeleider.

De dienst preventieve woonbegeleiding richt zich op een begeleidingstermijn van 6 maanden.

 

 1.  

 

 • Hoelang wordt preventieve woonbegeleiding ingezet ?

Hangt af van de situatie.Sommige situaties kan je niet los laten.Er is interventie en preventie maar op de private woonmarkt is er enkel sprake van preventie.

 

 

Voorstelling Streekfonds Een Hart voor Limburg, door Kristie Deckers, Coördinator

 

Vaak wordt de  vraag gesteld wat de stichting precies doet. 

Doel is om financiële middelen te voorzien voor verenigingen die projecten hebben voor kinderen met een beperking om deze kinderen meer kansen geven.  Hierin was Noord-Limburg ondervertegenwoordigd vandaar de oproep.

 

Een Hart voor Limburg geeft kinderen kansen.

Over welke kinderen gaat het?

In de eerste plaats kinderen met een beperking. Dat zijn zieke kinderen, kinderen met een fysieke of mentale handicap, kinderen met emotionele of gedragsproblemen, kinderen met leerstoornissen en ontwikkelingsstoornissen (en daardoor een speciale onderwijsbehoefte).

Een Hart voor Limburg bekijkt het echter ruimer en is er ook voor kinderen in kansarmoede. Deze kinderen kunnen de aansluiting met de maatschappij mis lopen, niet als gevolg van een beperking eigen aan het kind, maar door risico’s ingebed in de sociaaleconomische situatie waarin het kind opgroeit.

Sinds 2005 gaat het aantal kinderen in kansarmoede in stijgende lijn, in die periode is het aandeel geboorten in kansarme gezinnen nagenoeg verdubbeld. Momenteel bedraagt dat aandeel 12,6% in Limburg en 12,0% in Vlaanderen als geheel.

 

Wat doet Een Hart voor Limburg voor deze kinderen?

De middelen die Een Hart voor Limburg inzamelt (bij bedrijven en burgers of via publieksacties) en inzet voor kansen voor Limburgse kinderen zijn in vergelijking hiermee beperkt. Een Hart voor Limburg beschikt niet over de grote hefbomen maar moet op zoek naar de kleine dingen die het grote(re) verschil kunnen maken. Dat is de uitdaging. Concreet doet Een Hart voor Limburg dat door de financiële ondersteuning van projecten, door op te treden als innovator en bruggenbouwer en door te informeren en te sensibiliseren.

 

Incubatierol, signaalfunctie

Er is een project samen met Kind & gezin.  Sport en vrije tijd voor kansarme kinderen. Dit werd opgestart als pilootproject voor Noord-Limburg.

Oproep wordt gedaan waar de stichting terecht kan.  Vraag om te laten weten waar de noden zijn.  Bereidheid om subsidies te verlenen.

 

 

VARIA

 

Door Guido Berx van Pieter Simenon wordt de vraag gesteld om “positieve heroriëntering” nog eens onder de aandacht te brengen.

 

Met Positieve Heroriëntering wil men vastlopende situaties snel deblokkeren om opnieuw tot verbinding te komen.Dit doen we door te focussen op de kern en een klimaat te creëren waarin communicatie terug mogelijk wordt.

 

Positieve heroriëntering wil een antwoord zijn op de lange wachtlijsten in de hulpverlening.Medewerkers worden ingeschakeld in gezinnen die terechtkomen in een verontrustende situatie, vb communicatieproblemen.Men gaat uit van de kracht van het gezin.Zij werken vooral vanuit positieve emoties en het doel is verbinding, gezinnen sterk genoeg maken om uit de hulpverlening te blijven.Focus ligt op de kern van het probleem.

De aanmelding komt vanuit het CGG, CAW, DAGG,… niet vanuit het gezin zelf.

Trajecten duren 4 maanden tot gezinnen zelf verder kunnen

Thema werd reeds aangehaald op een vorig welzijnsoverleg en er is de vraag om dit misschien eens up te daten op een volgend overleg.

 

 

 • : Diane

 

Datum
di, 26/09/2017 - 13:30