RWONL 27 september 2016

Verslag Algemene Vergadering RWONL 27 september 2016

1. Verslag vorige vergadering 17 november 2015
Punten worden overlopen :
- DSI: Dringende Sociale Interventie, door Joëlla Meelberghs, Rode Kruis-Vlaanderen - positieve herkadering' vanuit vzw Jongerenwerking Pieter Simenon - Voorstelling inloopcentrum Compagnie & co, Lommel Het verslag werd overlopen, geen opmerkingen.

2. “Outreachende GGZ voor kinderen & jongeren door de organisatie van mobiele crisiszorg en assertieve hulpverlening en zorgcoördinatie”, door Veerle Umans, netwerkcoördinator Ligant, Limburgs netwerk Geestelijke Gezondheid kinderen & jongeren en Maarten Vanonckelen, mobiele medewerker van Ligant Noord-Limburg
 Mobiel crisisteam
Situering van de hervorming :
Onder crisiszorg wordt de zorg begrepen die gericht is op een situatie waarin dringende hulpverlening nodig is (binnen een paar dagen) omdat jongere en/of context anders dreigt te decompenseren. Het programma crisiszorg en het programma langdurige zorg zijn provinciaal georiënteerd. Concreet vertaalt dit zich o.a. in een provinciale aansturing door de verantwoordelijke artsen, het provinciaal organiseren van teamvergadering (mobiele team) en het provinciaal delen van expertise via intervisies (mobiele team). De missie en visie wordt door alle partners nagestreefd. De mobiele teams worden gekoppeld aan antennes verspreid over de provincie. We streven daarbij naar een aanbod waarin crisiszorg en langdurige zorg met mekaar verweven kunnen worden.
Het mobiele team GGZ kinderen en jongeren is sinds 1 mei 2016 gestart met mobiele medewerkers die werkzaam zijn in enerzijds het crisisteam en/of anderzijds het mobiele team assertieve zorg. Binnen assertieve zorg werken mobiele medewerkers met expertise rond dubbeldiagnose ( mentale beperking en psychische problematiek) die ondersteuning kunnen bieden aan kinderen & jongeren, al dan niet verblijvend in een voorziening. Mobiele medewerkers hun uitvalbasis zijn de antennes (Genk, Lommel of Hasselt). De werking van het netwerk Ligant is echter provinciaal. De antenne is de standplaats van de mobiele medewerker, daar vinden onder andere teamvergaderingen (met de focus op expertisedeling) plaats.
Vb. DAGG Lommel, samenstelling team psychologen, psychiatrische verpleegkundigen en kinderpsychiater.
Aanmeldingen verlopen via het crisispunt Limburg -18.
Het mobiele team wordt ingezet bij crisiszorg voor jongeren tot 18 jaar.
Meerwaarde voor mobiele team :
- Mobiele is extra troef, snel en gericht, geen wachtlijsten, regionale aansturing, zorg op maat, realistische doelstellingen.
Met welk doel ?
- Er wordt eerst een inschatting gemaakt van het probleem
- Veiligheid installeren, indien niet mogelijk kan crisisopname overwogen worden en dit in overleg met ouders. Eerst proberen crisis te stabiliseren om opname te voorkomen.
- Eventueel wordt er gepleit voor de noodzaak van opname.
Eén van de drie artsen beslist of er aan huis gegaan wordt en er mogen geen tegenindicaties zijn qua problematiek.
Vragen :
Hoe werkt het crisisteam ?
Indien patiënten niet gekend zijn telefonisch contact met crisisteam met de vraag of er zorg nodig is vanuit het CGG. Dit is een taak voor het crisismeldpunt.
Aan patiënten melden dat er na 1 tot 3 dagen hulp geboden wordt.
Beseffen kinderen zelf dat ze hulp nodig hebben ?
De juiste context moet bekeken worden bij vb. een 7-jarige. Bij oudere kinderen moet de arts beslissen. Er is enkel hulp bij psychische problemen of er is een vermoeden van een psychisch probleem.
 Mobiel assertief team
Is een samenvloeiing van verschillende teams met expertise.
Bij mobiele aanklampende/assertieve zorg is niet zozeer de reactiesnelheid als wel de mobiliteit, de flexibiliteit en het trajectkarakter van de interventie kenmerkend. Andere criteria van de zorguitvoering zijn ‘vasthoudend, betrokken, en volhardend’ alsook ‘paraat, beschikbaar, intensief. Vaak gaat het om patiënten die reeds gekend zijn binnen het netwerk GGZ ki & jo.
De meerwaarde zit in het ambulant aanbieden van hetgeen ambulant kan en dit met het doel jongeren terug de weg te wijzen naar hulp. Aanmelding kan bij het DAGG Lommel met een vraagverheldering.
Hoe kan je concreet zorgmijders bereiken ? Zorgmijders zijn een grote groep en dus steeds een uitdaging. Om deze mensen te bereiken zijn er speciale teams die als taak hebben om contact te leggen met hen, hen te ondersteunen bij de problemen, hen te stimuleren hulp te accepteren en hen te motiveren voor een behandeling.. Meestal bestaat zo’n team uit een psychiater, sociaal psychiatrische verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en verpleegkundige ambulante woonbegeleiders. Psychologen, antennes maken contact met de jongeren, kinderen. Indien niet gekend wordt de huisarts gecontacteerd. Werking van het crisismeldpunt ?
Het crisispunt Limburg -18 is 24 op 24 en 7 op 7 bereikbaar. Ze ontvangen de crisisvragen en exploreren mee hoe de crisis kan aangepakt worden. Vanaf 5 september schatten ze crisisvragen in van kinderen & jongeren met een GGZ problematiek.

3. Aankondiging regionale OCMW-initiatieven, door Guido Vrolix, Welzijnsregio Noord-Limburg Negen Noord-Limburgse OCMW's vormen samen de vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg. Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer slaan de handen in mekaar voor een betere dienstverlening. Recent zijn enkele nieuwe samenwerkingsinitiatieven opgestart tussen deze OCMW's. Het is uiteraard de bedoeling om deze samenwerking te verbreden naar andere partners. Vandaar deze korte aankondiging op het Regionaal Welzijnsoverleg. Als de projecten wat verder staan is het wellicht interessant om ze afzonderlijk wat ruimer voor te stellen. 1. Project Dak en thuisloosheidoverleg Vanuit het straathoekwerk was er een regelmatige confrontatie met dakloosheid, straatleven en kraakpanden, enz.. Elke gemeente telt gemiddeld 8 à 10 daklozen die niet altijd in beeld komen, zorgmijders. Dit was de aanzet tot het Regionaal overleg dak- en thuisloosheid. Het is de bedoeling om de situatie lokaal in beeld te brengen en daar vooral op casusniveau te zien hoe een positief traject richting wonen kan op gang gebracht. Experimenteel hebben de OCMW's van Hamont-Achel, Overpelt en Neerpelt een cluster gevormd om deze situaties op te volgen. Regionaal is het de bedoeling om knelpunten meer structureel aan te pakken door een betere afstemming in de begeleiding op te nemen, zodat vooral vermeden kan worden dat mensen dakloos worden. Voorts heeft het regionaal overleg vooral een signaalfunctie. Kan er ook preventief gewerkt worden ? Hoe voorkomen dat het zover komt, zeker bij jongeren? Gekende situaties mogen altijd aangemeld worden bij de Welzijnsregio. Info bij guido@welzijnsregio.be 2. Regionale werking integratie van personen van buitenlandse herkomst.
Naar aanleiding van een projectoproep van Minister Homans in de zomer van 2015 om intergemeentelijk samen te werken rond integratie van personen van buitenlandse herkomst, was vanuit de 9 Noord-Limburgse gemeenten een aanvraag ingediend vanuit Noord-Limburg en dit via Welzijnsregio.
Ondanks een sterke inhoud, kreeg het project geen subsidies, omdat het door een OCMW-vereniging was ingediend en niet door een organisatie intergemeentelijke samenwerking,.
Niettegenstaande geen subsidies werd toch afgesproken om verder te doen.
De gemeenten hebben nu een gedeelte van de extra middelen die zij ontvangen in het kader van de vluchtelingenproblematiek samengelegd, om zo een integratiemedewerker voor de regio aan te stellen.
Deze wordt toegevoegd aan het Integratieteam van de stad Lommel. Ook het Agentschap Inburgering en Integratie stelt een medewerker deeltijds vrij voor Noord-Limburg, zodat samen toch een sterk team van 3,5 VTE voor Noord-Limburg.
Er wordt nu een gezamenlijk beleidsplan rond integratie opgemaakt met hierin volgende aandachtspunten:
 versterken van taalaanbod (o.a. bijkomende groepen vriend en taal)
 wonen
 tewerkstelling
 diversiteit in de samenleving
Info en contact: Integratiemedewerker Goele Kerkhof - goele@welzijnsregio.be 3. Versterking participatie en sociale activering. Sociaal culturele participatie. Klassiek zetten OCMW's in op het verhogen van de socio-culturele participatie van personen die het moeilijk hebben. Veelal gebeurt dit in bijdragen in de schoolrekening en door bij te springen in lidgeld voor verenigingen, sport en cultuur, uitstappen e.d. Met SALK middelen worden deze middelen participatie en sociale activering nu gedurende drie jaren verhoogd. De provincie heeft ook nog extra-middelen voor OCMW's die samenwerken. Hierdoor hebben de 9 Noord-Limburgse OCMW's een analyse gemaakt van wat zij in het verleden met de middelen al gedaan hebben. Besluit was dat er een meer planmatige aanpak mag zijn en extra inspanningen naar het bereiken van kwetsbare doelgroepen. Hieraan willen ze de samenwerkingsmiddelen van de provincie besteden, die voor Noord-Limburg nog werden aangevuld met een subsidie van de staatssecretaris voor armoedebestrijding. Hierdoor kan er een gans jaar lang een project lopen dat wordt opgezet met vzw Arktos.
Arktos gaat samen met lokale partners zo een plan maken. Hiervoor komen er netwerktafels per gemeente om hierover te brainstormen. Verder gaat Arktos initiatieven nemen om meer mensen te bereiken. Info en contact: Astrid Vernyns - avernyns@arktos.be Voorstel om in een volgend RWONL een agendapunt te wijden aan het thema “NETWERKTAFELS”.

4. Aanbod groepstherapie binnen de regio, door Leon Houben, CGG, groep Littp
Via ‘www.groepen.welzijnsoverleg.be kan sinds 1 september 2016 bekeken worden welke groepstherapieën aangeboden worden binnen de CGG en het CAW in de regio Noord en West-Limburg.
Dit omdat online aanbieden van informatie accurater werkt. Het gaat om een subwebsite van www.welzijnsoverleg.be. Vanuit een samenwerking van de CGG-sector met CAW werd een overleg (DAGG, CGGlitp, CAW en CAD) opgericht dat de werking van deze diensten evalueert en op elkaar afstemt. Het inventariseren van het groepsaanbod binnen de regio is een agendapunt van deze werkgroep. Via “inschrijven” krijg je een lijst met het aanbod van groepstherapieën waarvoor online ingeschreven kan worden . Onder “Inschrijving gesloten” vind je de groepen die momenteel nog lopend zijn, maar waarvoor er geen inschrijving meer mogelijk is De website is actief sinds 1 september 2016. Zelfhulpgroepen en groepen die aangeboden worden door privé-therapeuten worden nog niet vermeld. De werkgroep bekijkt nog welk aanbod in de toekomst kan opgenomen worden in de lijst.

5. Evaluatie Studiedag 12 april 2016
Thema van de studiedag “Zorg voor anderen, bezorgd om jezelf”.
Na de studiedag kon online een evaluatieformulier ingediend worden. Hierin werden thema’s, sprekers beoordeeld. De samenvatting van reacties werd kort overlopen.
 

Verslag : Diane Gielen

Datum
di, 27/09/2016 - 13:30