RWONL 1 april 2014

1. 
Verslag vorige vergadering

-      
Missing Link, een methodiek binnen ARKTOS, voor wie aan de slag
wil met moeilijk bereikbare doelgroepen , door Veerle Winters,

-       Ambulante hulpverlening binnen
CAW Noord-Limburg, afdeling Overpelt, door Bie Klaps Integraal Welzijnswerk CAW
Limburg en Danny Beliën CAW Limburg, GRW

Het verslag
werd overlopen, geen opmerkingen.

 

2.  Netwerk leerrecht Limburg, toelichting door Ingeborg Verghote,
directeur-mandaathouder VCLB Limburg.

Vanuit een bezorgdheid bij de CLB, VCLB’s
i.v.m. de
ongekwalificeerde uitstroom in het 
onderwijs heeft  het Limburgs
netwerk een actief beleid gevoerd om het leerrecht te garanderen voor
jongeren die omwille van een problematische situatie uit de schoolse boot
(dreigen te) vallen. Er bestaat een grote kloof tussen rijke en arme kinderen.

Verschillende eerdere initiatieven naast
onderwijs om jongeren tijdelijk op te vangen hadden onvoldoende slagkracht.  Meeste initiatieven staan ook los van school,
vb. Time Out project van Arktos.

Vandaar dat sinds 2010 alle CLB’s samen
werken aan initiatieven voor leerlingen die weinig of niet naar school gaan
want hierdoor wordt kansarmoede versterkt. Belangrijk hierbij was de
uitbreiding naar andere partners.  Er is
steun van de Provincie Limburg.

Werken aan het garanderen van
leerrecht is een proces van zoeken, discussiëren en elkaar versterken.

Visie : Wat is er nodig om
jongeren in de boot te houden ?

Iedere jongere heeft recht op leren en het
onderwijs is de hefboom.  Er bestaat niet
alleen leerplicht maar ook leerrecht.

Het Netwerk Leerrecht Limburg creëert een kader van waaruit het Limburgs
netwerk Leerrecht, sector- en netoverstijgend,
wil samenwerken om het leerrecht van elke jongere in Limburg te garanderen.
Onderwijs, CLB en actoren actief rond leerrecht engageren zich.

Netwerk bestaat
uit CLB, schooldirecties, buitenschoolse initiatieven, ondersteuning KHLIM,
steun vanuit departement en provincie.

Streefdoelen

-   Intensieve ondersteuning naar
scholen; professionalisering CLB en school, preventief.

-   de jongere en zijn ouders zijn
actieve participanten, goede coördinatie.

-   Een alternatief traject, zinvol
opvangen, is een meerwaarde als de schoolse context, tijdelijk, niet  haalbaar is. 
Zorgen dat een leerling ingeschreven blijft, sociale voorzieningen
blijven behouden.

Realisatie streefdoelen :

-         
Meldpunt voor leerlingen zonder
school

-         
website www.leerrecht.be

-         
Ondersteuning door welzijn/onderwijs
in de school : welke diensten kunnen leerlingen helpen of opvangen ?

 

Motivatie :

Aan motivatie
wordt de theorie gekoppeld van Prof. Maarten Vansteenkiste, motivatie-
en ontwikkelingspsycholoog aan de UGent :

Moetivatie of motivatie om te leren? De
rol van psychologische basisbehoeftes.

Waarom doet iemand zijn best op het werk of school ?

Wanneer leerlingen autonoom gemotiveerd zijn  leidt dit 
tot betere prestaties.  Externe
druk zoals straf en ook beloning, doet de autonome motivatie afnemen.  Autonomie, binding en competentie geven een
motiverende werkomgeving en dit geldt ook voor leerlingen. CLB werkt hieraan.

VRAGEN

Is leerrecht vooral
gericht op leerlingen in het middelbaar onderwijs ?

Het project is inderdaad enkel gericht op
het secundair onderwijs.

 

Kan bijscholing voor leerkrachten ook via
sociaal werk ?

Er kan vorming gekocht worden op maat van
organisaties.  Maarten Vansteenkiste
geeft vorming, ondersteuning leerkrachten.

 

 

3. 
Goede
praktijken in de zorg voor suïcidepogers, presentatie door Rita Vanhove, Suïcidepreventie CGG.

 

Zie bijgevoegde powerpoint : ZORG VOOR
SUÏCIDEPOGERS

 

Rita Vanhove is
psychologe bij CGG - DAGG Lommel en richt zich nu vooral op projecten ivm
zelfmoordpreventie.

 

-         
Het project kwam tot stand in opdracht en met de steun
van het Vlaams Ministerie Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin, samenwerking EZO en CGGSP. Er wordt tevens samengewerkt  met CGG’s maar feitelijk is het een
éénmansorganisatie in Noord-Limburg, nl. Rita Vanhove. Bedoeling is om uitwegen
te vinden voor mensen die suïcidaal zijn.

-         
Meer info op www.zorgvoorsuicidepogers.be of
www.zelfmoord1813.be.  Deze laatste website ivm zelfmoord  vervangt alle vorige.  1813 is een gratis lijn.

-         
Vanwaar dit project ? Suïcidepoging
is belangrijkste risicofactor.

Men doet aan selectieve, universele en geïndiceerde preventie.

Selectieve : naar risicogroepen toe. 
Ivm deze preventie geeft CGG opleiding aan hulpverleners.

Geïndiceerde
: als er al suïcidaal gedrag is.

-         
Waarom suïcidepogers ? = een
MISSIE

Deze mensen zijn zeer moeilijk te motiveren tot hulpverlening en hebben
een hoog risico op suïcide en 
recidieven.

 

-         
Hoe is de situatie in Vlaanderen ?

Het is een zoektocht naar jongeren die al een poging suïcide gedaan
hebben.  Dit zijn de risicojongeren.

Problemen :

·        
Suïcidepogers melden zich rechtsreeks
aan in AZ

·        
Jonge suïcidepogers ondervertegenwoordigd in AZ

·        
Jonge pogers opvangen
in AZ: wie: pediatrie? PAAZ? kinderpsychiatrische
functie?

·        
Patiënten
verlaten het AZ zeer snel

·        
GGZ hulpverleners
gespecialiseerd in (kinder)psychiatrie niet 24/7 beschikbaar in AZ

·        
Tekort aan
(kinder)psychiatrische settingen

·        
Jonge
suïcidepogers: detectie?

 

-         
Uitgangspunten : Zorg voor suïcidepogers

·        
Goed management van zorg start op spoedafdeling (of voor
jongeren op andere plaatsen)

·        
(Spoed)personeel
belangrijk positieve attitude en kennis

·        
Semi-gestructureerde
interview : inschatten risico én noden: IPEO aanpassen voor jongeren KIPEO

·        
Evaluatieprocedure:
therapeutisch en bevordert motivatie voor behandeling

·        
Outreaching
verbetert therapietrouw

 

Op bijgevoegde powerpoint staan
nog een reeks cijfers en video.

 

VRAGEN

 

Moeten we i.p.v. het woord
“zelfmoord” beter “zelfdoding” gebruiken ?

Was even van toepassing maar er was teveel
verwarring.  Belangrijkste is dat we op
dezelfde golflengte zitten.

In de vorming met nabestaanden
is zelfdoding correcter.

 

Is er een verschil met een
poging en “eraan denken” ?

Er moet altijd doorgestuurd naar de gezondheidszorg, via
spoed of huisarts. Psychiatrie moet beter bekend zijn.

 

Verder zijn er verschillende hulpmiddelen voor jonge
suïcidepogers zoals brochures “On track again”, website www.ontrackagain,be.  App’s,  zelfmoord1813.be. voor info en hulp.

 

 

4.  Voorstelling Mantelzorghuis Jongdementie en Inloophuis
dementie, door Veerle Jansen en Wendy Ceelen, 
WZC Immaculata Overpelt

 

Het initiatief situeert zich in een
samenwerking met de gemeente Overpelt, het Sociaal Huis en het Maria Ziekenhuis
en richt zich op alle mantelzorgers. Doelgroep zijn de familieleden van jonge
mensen met dementie.

 

Wat na diagnose dementie ?

Er stellen zich vragen van Hoe, waar kan
ik terecht ?  De eerste 2 jaar zijn
zwaar.  Vandaar dat ook in Noord-Limburg
gestart werd met het initiatief.  Info
geven aan mantelzorgers ivm het gedrag van jong dementerenden.  Hoe moeten we hiermee omgaan ?

 

Belangrijk is ook de
doorverwijsfunctie. 

 

Er worden
informele ontmoetingsavonden georganiseerd rond een bepaald thema met een
spreker.

Telkens kan je ervaringen delen met andere  lotgenoten om hieruit te leren.  Thema’s die aan bod komen:

•          
Informatie over jongdementie : expertisecentrum.        

•          
Wanneer en welke zorg inschakelen?

•          
Hoe omgaan met gedragsveranderingen?

•          
Recht op tegemoetkomingen?

•          
Hoe omgaan met schuldgevoelens?

•          
Wat met autorijden?

•          
Hoe zit het met erfelijkheid?

 

Het Mantelzorghuis moet een laagdrempelige
ontmoetingsplaats zijn.

Samenwerking met rusthuizen en allerlei
diensten is belangrijk.

 

 

 

 

VRAGEN :

 

Is er een soort loketfunctie ?

Er zijn initiatieven hierrond maar wij willen een kader vormen rond al
die projecten om mensen te bereiken.

Moet er echt een diagnose van dementie
zijn ?

Er kan ook een vermoeden zijn. Het is kwestie van een duwtje in de rug
te geven om verder te gaan.

 

Welk effect heeft dit op het aantal bedden
in WZ Centra ?

Het staat hier los van.  Mag ook niet te dicht bij een rusthuis zijn.

 

 

5.      
VARIA

 

-         
Gezien de vele veranderingen binnen het
jeugdhulpverleningslandschap van de IJH,  wordt afgesproken om de volgende vergadering
volledig te wijden aan de Integrale Jeugdhulpverlening.  Aan alle leden van ons RWONL wordt een mail
gestuurd met de vraag om te melden waarbinnen hun dienst of een deel van de dienst zich
bevindt in het schema van de IJH (voor of na de poort én waar precies) . We
vragen ook of men de dienst kort wil voorstellen voor de mensen binnen het
overleg. Zodoende
kunnen we van elkaar leren waar de dienst zich situeert en wat het aanbod is.

 

-         
Aankondiging initiatief van het 
huis van de mens “workshop ‘improvisatietheater’ voor jongeren of
volwassenen.

-         
Website www.welzijnsoverleg.be wordt aangepast.  Men moet zich opnieuw registreren.  Suggesties kunnen gepost worden.

-         
Bekendmaking nieuwe kringwinkel in Mol “chique de friemel”

-         
Beschut wonen N.L. – woonrehabilitatie : uitbreiding met 20
eenheden.

 

Verslag :
Diane Gielen

Datum
ma, 26/05/2014 - 10:00