RWONL 16 december 2014

Verslag Algemene Vergadering  RWONL 16 december 2014 Palethe Overpelt

Integrale Jeugdhulp in de kijker  : Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

 

1.            Welkom :

De voorzitter heet de talrijke aanwezigen welkom op deze 2de bijeenkomst van het Regionaal Welzijnsoverleg dat de Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp behandelt.

 

2.            Varia

Uitzonderlijk komen de varia eerst aan bod met daarin vooral de voorbereiding van de studiedag van het RWONL die plaatsvindt in november 2015.

Vraag aan de leden om via de website www.welzijnsoverleg.be, suggesties te doen voor een eventueel thema.  Ook zoeken we nog mensen die willen deel uit maken van de werkgroep voorbereiding van deze studiedag.

Idee was misschien om een update te doen sinds de 1ste editie van de studiedag in 1988.  Evaluatie hoe alles geëvolueerd is, wat is nog actueel ? Dus eigenlijk de visies van toen terug opnemen.

Op de website staat een overzicht van alle thema’s die aan bod gekomen zijn sinds 1988.

Reacties zijn altijd welkom.  Wel wordt gevraagd aan de leden van het RWONL om zich te registreren om dan nadien eventueel meer uitleg te vragen bij eventuele suggesties.

 

3.            Korte inleiding Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp door Sigrid Bielen en Ingeborg Verghote.

Er wordt een korte voorstelling gegeven van de bedoeling van deze 2de bijeenkomst ivm Integrale Jeugdhulp.

Er werd op vorige bijeenkomst 30 september 2014 aan de leden van het RWONL gevraagd om een fiche in te vullen van de dienst met doelgroep, aangeboden modules, werkingsgebied,…  Deze fiches zullen gebundeld worden op de website van het welzijnsoverleg. 

 

4.            Voorstelling diensten NRTH en RTH

De diensten die vandaag aan bod komen bieden jeugdhulp die Niet-rechtstreeks toegankelijk is.  Hulpverlening kan  enkel ingezet  worden met het akkoord en de tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. 

Sommige diensten bieden ook rechtstreeks toegankelijke modules.

 

1.            CIG De Zeshoek, door Nadine Vandenborne en Ann Vanthournout

In Vlaanderen zijn er 8 erkende CIG (Centrum Integrale Gezinszorg). Vroeger was dit Tamar maar valt nu onder Jongerenwelzijn en de werking richt zich op het ganse gezin.

Als Centrum Integrale Gezinszorg biedt De Zeshoek opvang en begeleiding aan gezinnen.

Het centrum biedt  BEGELEIDING en VERBLIJF aan GEZINNEN en AANSTAANDE GEZINNEN van wie de gezinscohesie, de zorg voor de komende generatie en de maatschappelijke integratie in het gedrang komt of al verstoord is. Specifiek biedt CIG De Zeshoek begeleiding rond  zwangerschap, geboorte en zorg voor jonge kinderen (0-12jaar).

 

De werking is zowel residentiëel als mobiel :

-              Residentieel = Module: Verblijf gekoppeld aan contextbegeleiding en is niet-rechtstreeks toegankelijk, behalve voor meerderjarige zwangere ouders zijn we rechtstreeks toegankelijk.                                           

De Zeshoek biedt intensieve begeleiding en ondersteuning op maat van het gezin. Het begeleidingsplan wordt steeds in samenspraak met gezin opgesteld.

-              Residentiële begeleiding gebeurt via toegangspoort.  Er is dus een A-document nodig via de brede instap, vb. CAW)

 

-              Mobiele begeleiding = Module contextbegeleiding in de thuissituatie is rechtstreeks toegankelijk.

Verwijzers zijn vb. CAB, CLB,  OCMW, jeugdrechtbank.

Sinds het bestaan van de toegangspoort is de wachtlijst voor  residentiële hulp korter geworden. 

 

 

2.            Daidalos, door Mildred Vyvey

Daidalos ondersteunt gezinnen in de dagdagelijkse opvoeding en doet dit rekening houdend met de mogelijkheden van ieder gezinslid en zijn/haar omgeving.

Samen aan de slag gaan bij de mensen thuis is het uitgangspunt. Hulp is steeds tijdelijk. Met een duwtje in de rug kunnen de meeste gezinnen na verloop van tijd op eigen krachten verder!

Daidalos vzw is erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn, afdeling Bijzondere Jeugdbijstand (BJB).

Er worden modules hulpverleningsvormen aangeboden door  teams actief in verschillende regio’s. Binnen de hulpverleningsvormen worden verschillende specifieke methodieken ingezet op maat van de hulpvraag.

Werkvormen en domeinen Daidalos vzw

-              Dagbegeleiding dient nog te gebeuren via een A document en is dus nog niet rechtstreeks toegankelijk.

-              Thuisbegeleiding, ABFT en ERPP (Emotioneel, rationeel en pedagogisch) zijn rechtstreeks toegankelijk vanaf 1/1/2015

-              Crisishulp aan huis is enkel via het crisismeldpunt toegankelijk (zonder A document),

-              IKAROS

-              Team context : thuisbegeleiding

 

 

3.            Dienst Ambulante Begeleiding, DAB , door Edith Croux

De dienst is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De instap kan soepel verlopen op basis van een verwijzingsattest. Dus Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Voor intensieve begeleiding is een inschrijving in het Vlaams Agentschap of een indicatiestelling via de toegangspoort van Integrale Jeugdhulp nodig.

De begeleiding houdt in dat er samengewerkt wordt  met andere diensten, voorzieningen, artsen en therapeuten die bij de persoon en het gezin betrokken zijn.  Indien nodig wordt verwezen naar gespecialiseerde hulpverleners.

Het VAPH heeft deze diensten ingedeeld naar doelgroepen :

-              Dienst Ambulante Begeleiding : Erkend om te werken in gezinnen met een kind met een ontwikkelingsvertraging of kind/jongere/volwassene met een mentale, motorisch, meervoudige handicap of niet aangeboren hersenletsel.

-              Limburgse Stichting autisme : Erkend om te werken in gezinnen met een kind/jongere/volwassene met een autismestoornis.

-              Thuisbegeleiding KIDS  : Erkend om te werken in gezinnen met een kind/jongere/volwassene met een auditieve handicap of spraak/taalstoornis.

-              Centrum Ganspoel : Erkend om te werken in gezinnen met een kind/jongere/volwassene met een visuele of visueel-meervoudige handicap.

In het aanbod zit mobiele en ambulante begeleiding die zowel rechtstreeks (enkel attest van huisarts) als onrechtstreeks toegankelijk is. Begeleiding omvat 48 beurten of 2 jaar.  Voor meer en intensiever is er een ticket nodig en moet er via de poort gegaan worden.

 

4.            BC Sint Elisabeth, door Edwin Geysels, directeur Zorginhoud

De evolutie van het aanbod Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth Wijchmaal wordt toegelicht.

In 2020 moet het VAPH er volledig anders uitzien.  Er moet 0,7 % bespaard worden.  Alles wordt anders georganiseerd.  In de nota 2020 wordt ook meer de nadruk gelegd op vraaggestuurde zorg i.p.v. aanbodgestuurde zorg.  Dit zal een grote evolutie zijn.

Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Momenteel :

-              als Multifunctioneel Centrum (MFC) voor het aanbieden van de functies verblijf, schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang en ambulante/mobiele begeleiding. Sinds maart 2014 altijd via de intersectorale toegangspoort : Niet rechtstreeks toegankelijk

  -     als Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) voor het aanbieden van de   functies verblijf, dagbesteding en ambulante/mobiele begeleiding : Niet rechtstreeks Toegankelijk.

-              als dienst voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Is hulpverlening zonder dat men langs de intersectorale toegangspoort moet gaan : Minderjarigen, Volwassenen en diensten zoals dagopvang, verblijf, Outreach, begeleiding : Rechtstreeks Toegankelijk

Hier is zeer veel vraag naar. Rechtstreeks Toegankelijk en Niet rechtstreeks mag niet  gecombineerd  worden.

5.            Vzw Jongerenwerking P. Simenon, door Ingrid Vandael, Katrien Thues en Anne Lommers

De vzw Jongerenwerking Pieter Simenon is een privaat initiatief, actief in het kader van

Jongerenwelzijn, Bijzondere Jeugdbijstand en Jeugdbescherming. De werking evolueert al

jaren als een zich voortdurend vernieuwend aanbod van verblijf, begeleiding en

afhandeling van delicten voor verschillende doelgroepen van jongeren.

De vzw omvat drie deelwerkingen: het dagcentrum 'De Teuten', het begeleidingstehuis

'Pieter Simenon' en de HCA-dienst 'BAAL'.

Ze zijn erkend door de Vlaamse Overheid, agentschap Jongerenwelzijn.

Het aanbod :

Korte Ervaringstrajecten, Dagactivering, Time Out, (Ont)heming :  Momenteel gericht op jongens van CANO-begeleidingstehuis Pieter Simenon met buitenlandse roots, Crisisbegeleidinginterventie, dagcentrum “De Teuten” Dit is een dagcentrum binnen de bijzondere jeugdzorg.

Het is erkend als voorziening met contextmodule 12 en module dagbegeleiding 10, voor jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar.

Toeleiders zijn alle partners binnen integrale jeugdhulp (bv. consulenten JRB, CLB’s, voorzieningen, …)

6.            Pleegzorg Limburg, door Ilona Zawadka

Zorg waarbij een pleegzorger vrijwillig, onder begeleiding van een dienst voor pleegzorg en tegen een kostenvergoeding, een of meerdere pleegkinderen en/of pleeggasten opvangt”.

In het nieuwe decreet is de voorwaarde dat verblijf en begeleiding zijn gekoppeld, moeten samenvallen.

Type modules :

-              Ondersteunende pleegzorg : Rechtstreeks Toegankelijk

-              Perspectief zoekende pleegzorg 6 maanden : Niet Rechtstreeks Toegankelijk

-              Perspectief biedende pleegzorg : Niet Rechtstreeks Toegankelijk

-              Behandelingspleegzorg : Rechtstreeks Toegankelijk

-              Crisispleegzorg : Crisispleegzorg is pleegzorg met een onmiddellijk en kortdurend karakter. Het doel is het bieden van een onmiddellijke oplossing aan een pleegkind/-gastsysteem in nood. Crisispleegzorg is een laagdrempelige en rechtstreeks toegankelijke hulpverleningsvorm : Rechtstreeks Toegankelijk

 

7.            OOOC Elkeen, door Marcel Eerdekens en Chris Habraeken.

Onthaal, Oriëntatie en Observatie, Crisisbegeleiding.

Doel van Elkeen is om samen met de jongere en zijn gezin een overgang te realiseren naar een werk- en leefbare situatie. De echte conflictoorzaken opzoeken en oplossingen voorbereiden. Vervolghulp zoeken.

Doelgroep: 

Kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie. Jongens en meisjes tussen 3 en 18 jaar. Elk huis begeleidt  9 jongeren + 1 bed dat  ingezet wordt in het netwerk crisishulpverlening Limburg. In Elkeen Lommel kunnen meisjes residentieel terecht tot 18 jaar, jongens tot 14 jaar. Ambulant/mobiel  kunnen beiden  tot 18 jr.

In Elkeen Hasselt kunnen zowel jongens als meisjes tot 18 jaar residentieel en ambulant/mobiel terecht.

 

Door het mede mogelijk maken van een gerichte en weloverwogen probleemaanpak wil het centrum de negatieve gevolgen van actuele problemen in de mate van het mogelijke beperken, dit alles gekoppeld aan het bevorderen van de probleemoplossende vaardigheden van de gasten en hun omgeving. Elkeen is een kleinschalig initiatief, met vandaar de mogelijkheid tot een erg intensieve benadering. Bovendien is Elkeen een onafhankelijke voorziening, hetgeen een objectieve en neutrale opstelling zeker ten goede komt.

De inschakeling van het Centrum gebeurt bij beslissing van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of van de Jeugdrechtbank;

 

8.            CAD, Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen,  door Kelly Jacobs

De centra voor alcohol- en andere drugproblemen (CAD) doen aan multidisciplinaire dienstverlening binnen de provincie Limburg. Multidisciplinair houdt in dat ze zowel psychiatrische, psychologische als maatschappelijke zorg verlenen aan minderjarigen, volwassenen en bejaarden. De CAD heeft een ambulant zorgaanbod, wat betekent dat je er op consultatie kan komen en daarna terug naar huis gaat. Op de dienst kan je niet opgenomen worden. Voor welke problemen kan je bij ons terecht?

Problemen met:

Alcohol, medicatie (kalmeermiddelen, pijnstillers, slaapmedicatie), illegale drugs (cannabis, speed, cocaïne, heroïne, ...), gokken en kansspelen, overmatig internetgebruik en gamen.

 

Aanbod :  groepstherapie, medicamenteuze begeleiding, Online hulpverlening, straathoekwerk, preventie,..

 

Aanmelden via verwijzing of op eigen initiatief

Rechtstreeks toegankelijk, op eigen initiatief : Aanbod minderjarigen, groepssessies 4 x.

Niet Rechtstreeks : Je kan naar CAD verwezen worden door een arts, het CLB, een sociale dienst, een psychiatrisch ziekenhuis of een andere hulpverlener.

 

Verslaggeving : Diane Gielen, Platform Noord-Limburg

Datum
di, 16/12/2014 - 13:30