RWONL 24 maart 2015

Verslag Algemene Vergadering  RWONL 24 maart 2015

Dommelhof Neerpelt

 

1.            Verslag vorige vergadering dd 16.12.2014

Welkom door Leon Houben, voorzitter

Het verslag werd overlopen, geen opmerkingen.

 

 

2.            OC Valkenhof, toelichting werking vanuit het standpunt psycho-sociale begeleiding, toelichting door Arlette Meuwis, centrumverantwoordelijke en Jolijn Gouweloose, psychosociale zorg. PRESENTATIE (pdf)

Sedert april 2012 biedt OC Valkenhof ook opvang voor niet-begeleide minderjarigen (=komt hier toe zonder begeleiding ouders)

Na de asielprocedure volgt een onderzoek  als asielaanvraag aanvaard is

Oorlog, economisch, ecologisch,… is niet opgenomen in conventie van Genève(1951) doch hebben ook recht op bescherming

Collectieve opvang = open opvang

Na 4 mnd recht op LOI (lokaal Opvang Initiatief (lokaal kleinere opvang))

Er wordt ook binnen onderwijs & vorming les nederlands aan volwassenen aangeboden.

 

Individuele begeleiding /psychologische zorg :

Psychosociale begeleiding: er wordt per gezin 1 individuele begeleider toegewezen.

Begeleiding gebeurt op 2 niveau’s :

1.            Via de individuele begeleiding en de algemene werking van het opvangcentrum

2.            Indien nodig, via de aangepaste/gespecialiseerde psychologische zorg.

 

Psychosociale deeltaak wordt in OC Valkenhof opgenomen door Jolijn Gouweloose.

Positieve ervaringen ondersteunen en aanmoedigen.

Men streeft naar psychische stabiliteit in het hier & nu.

VRAGEN

•             De voogd heeft een belangrijke taak – wie is dat?

Kan een vrijwilliger zijn of iemand die er voor betaald wordt er is een dienst “voogdij” die aanbod hebben.

•             Hoe lang verblijft een asielzoeker gemiddeld in OC Valkenhof?

6 à 8-9mnd (is moeilijk om er een tijdsduur op te plakke

NMBV (=niet-begeleide-minderjarige-vreemdeling) 1à2 jaar, ook hier moeilijk om een tijdsduur op te plakken)

Hierdoor is het ook moeilijk voor mensen uit het onderwijs want vaak is er ook een instap midden in het schooljaar  er wordt over gewaakt om trimester of schooljaar uit te doen.

•             Gezinnen van dezelfde taalgroep helpen vaak ook bij de opvang van NBMV van hun taalgroep.

•             Powerpoint wordt met verslag meegestuurd en zal op website RWONL worden geplaatst

 

 

3.            Arbeidscoaches Reling, toelichting door Greet Vanbilsen, arbeidscoach Reling. PRESENTATIE (pdf)

Hand in handbegeleiding (= gaan mee op pad naar stageplaats/werkgever)

 

Op Stap Module (= in groep) “Bewegen naar werk OP MAAT”

De 5-wkn opleiding (groepssessies) van 2x 0,5 dgn/week tot 5x 0,5 dgn/week

8-wkn stage (incl. terugkomdagen voor groepssessies)

Bedrijfsbezoek wordt door de groep gekozen en volledig georganiseerd, zijn betrokken bij contacten.

Solliciteren : CV – gesprek – sollicitatiebrief – inoefenen

Bij afsluiting is niet iedereen aan het werk, deze worden nog verder opgevolgd.

Doelstelling arbeidsreïntegratie : mensen die nog job hebben proberen deze te hernemen of te behouden mits aanpassingen

Soms wordt een begeleiding in overleg beëindigd = doorstroom naar andere hulpverlening

andere module is individueel.

VRAGEN

Instap in de module is vrijwillig, het is heel belangrijk dat de kandidaat zelf gemotiveerd is.  Er is een samenwerking met VDAB/OCMW.

Een module geven is heel arbeidsintensief, er wordt gezocht naar middelen om iemand aan te stellen om deze module te geven.

≠ met trajectbegeleiding? Dit is specifiek voor psychisch kwetsbare.

Module wordt gecentraliseerd over de hele regio gegeven, dus nog niet regionaal.

Stageplaats is naargelang interesse van de kandidaten

Vb adm. School, adm. Syntra, Carrefour, groendienst

Stageplaats moet werk-gerelateerd zijn, feedback vanuit werkplaats is heel belangrijk.

In 2014 zijn er 87 personen op stage geweest

Om in te kunnen stappen moet er geen diagnose gesteld zijn.

Bij DCM  her-instap bij vertrouwde werkgever is toch vaak moeilijk.

Er is geen vergoeding voor de werkervaringsstage, wel behoud van uitkering. Er wordt over gewaakt dat het geen gratis arbeidskrachten zijn. Feedback vanuit werkgever is heel belangrijk.

4.            “Kom op tegen kanker”, toelichting door Simone Verbaken, Regiocoördinator Zorg Limburg. PRESENTATIE (pdf)

Kom op tegen Kanker wil als niet-gouvernementele organisatie de voortrekker en het aanspreekpunt zijn in de strijd tegen kanker in de Vlaamse Gemeenschap. Die strijd voeren we niet alleen, maar samen met velen. Samen komen we op voor:

-              minder kanker

-              meer genezing

-              betere levenskwaliteit

en dit voor

-              mensen met kanker

-              mensen die kanker hebben gehad

-              hun naaste omgeving

NGO= geen middelen overheid – giften voor financiering

 

Op website www.allesoverkanker.be  overzicht van alle sociale en financiële voorzieningen.

Alles over kanker.be is een initiatief van Kom op tegen kanker.

 

Kankermeldpunt: om verhalen van mensen over knelpunten in de zorg te inventariseren

Tegemoetkoming min. €125 – max. €1250 (=per jaar)

Regiowerking : willen extern meer activiteiten en voorzieningen om extra op in te zetten

Vb. regionaal initiatief is “ontboezeming” via Maria Ziekenhuis in Overpelt.

Willen in regio ook graag “praatcafé’s” organiseren  indien regionaal interesse dan melden aan Simone Verbaken, regiocoördinator zorg Limburg, tel. 02/2258315 of Simone.verbaken@tegenkanker.be

 

Regiowerking transmuraal : vb project voor ondersteuning één-ouder gezinnen in regio – moet  multidisciplinair zijn – er zijn financiële middelen voor ter beschikking.

 

VRAGEN

Organiseren praatgroepen regionaal is zeer interessant, dit zeker regionaal verder terug opnemen.

www.kankerinlimburg.be

 

5.            Varia

 

•             Brainstorm thema studiedag en bevraging deelnemers

 

Kandidaten die willen meehelpen aan de organisatie van de studiedag mogen zich melden aan het secretariaat RWONL op diane@noordlimburg.be

 

Thema’s uit verleden terug oppikken om te zien “wat er van gekomen is……”

 

Suggesties

•             “Zelfzorg, voeding, hygiëne,…..”

•             “Vorming alternatieve dagbesteding” in de vorm van een markt (welzijnsbeurs)

             Vrijwilligerswerk

             Sociale invulling

Interessant om te zien welke diensten er zijn, eventueel in een mini markt-vorm of  in een vorm dat dit stukje welzijnsbeurs de workshops vervangt  eventueel gekoppeld met toespraak ervaringsdeskundige waaraan iedereen (vrijwillig) kan deelnemen.

•             Thema samenwerking CAW – OCMW, in workshops: budgetbeheer – zelfhulpgroep

•             Allochtonen & radicalisering, en de problematiek daarrond.

Eventueel sprekers uit thema 1991?

•             “Vermaatschappelijking, zijn we hier klaar voor?” aangehaald door Rudi Verkoyen

•             “ Dubbeldiagnose  vermaatschappelijking, zijn we hier klaar voor?”

 

Voorstel aan alle aanwezigen om nog eens op de website te kijken en dan voorstellen door te geven aan het secretariaat, op diane@noordlimburg.be

 

 

Volgende vergadering : 23 juni 2015

-              toelichting OCMW-dienstverlening met aansluitend stukje Welzijnsregio.

deel OCMW-dienstverlening door Sara Janssen (diensthoofd Sociale Dienst Neerpelt) en Guido Vrolix (directeur WR)

 

Verslag : Monique Vanduffel en Diane Gielen

Datum
di, 24/03/2015 - 13:30